Algemene voorwaarden en privacy verklaring

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen salon Esther Luxe & Beauty en een cliënt waarop salon Esther Luxe & Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

 1. De specialiste van Esther Luxe & Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
 3. De specialiste van Esther Luxe & Beauty zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan salon Esther Luxe & Beauty vermelden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag salon Esther Luxe & Beauty 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de specialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de specialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Salon Esther Luxe & Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet de specialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. De specialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
 3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt te hebben ontvangen.
 5. De specialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de specialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Betaling

 1. Salon Esther Luxe & Beauty vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/pin te voldoen.

6. Aansprakelijkheid

 1. Salon Esther Luxe & Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialiste van Esther Luxe & Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Salon Esther Luxe & Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen één weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Esther Luxe & Beauty.
 2. Salon Esther Luxe & Beauty moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal salon Esther Luxe & Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal salon Esther Luxe & Beauty het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

8. Garantie

 1. Salon Esther Luxe & Beauty geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling.
 2. Deze garantie vervalt indien, indien:
 • De cliënt op de hoogte is gebracht door de specialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
 • De cliënt andere producten dan door de specialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
 • De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 1. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

9. Beschadiging en/of diefstal

 1. Salon Esther Luxe & Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Salon Esther Luxe & Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de specialiste van salon Esther Luxe & Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij salon Esther Luxe & Beauty wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

11. Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen salon Esther Luxe & Beauty en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van salon Esther Luxe & Beauty en zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Ze zijn gedeponeerd onder nummer ……… U kunt de voorwaarden opvragen bij de Kamer van Koophandel.
 4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 5. De laatst gepubliceerde versie van c.q. de versie zoals geldig ten tijde van de tot stand gekomen overeenkomst in te allen tijde van toepassing

Privacyverklaring van Esther Luxe & Beauty ?? Schoonheidssalon en Nagelsalon
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die
Esther Luxe & Beauty verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van Esther Luxe & Beauty, of om een andere reden persoonsgegevens aan Esther Luxe & Beauty verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Ik adviseer je om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor  je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Esther Luxe & Beauty, gevestigd: Sint Nicolaasgilde 5, 8353 KM te Dronten.
KvK nummer: 60857072
De salon is bereikbaar via tel: 06-15531919 of email: info@luxe-beauty.nl

2. Welke gegevens verwerkt Esther Luxe & Beauty en voor welk doel
2.1      De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam, eventueel geboortedatum
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) waar nodig voor – en na foto’s ( alleen bij huid verbeterende behandelingen)
2.2      Esther Luxe & Beauty verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
·        je naam en telefoonnummer worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
·        je adresgegevens  worden gebruikt voor het versturen van facturen. En eventueel bij het versturen van verjaardagskaarten, geboortekaarten en overige kaarten.
·        Alle bovengenoemde gegevens worden verwerkt in een klantenbestand
·        Voor- en na foto’s van huidproblemen kunnen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor het plaatsen van voor- en na foto’s van huid en of nagels wordt toestemming gevraagd.
2. Bewaartermijnen en datalek
Esther Luxe & Beauty verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens tot 2 jaar na de laatste afspraak of tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
2.1 Esther Luxe & Beauty bewaart uw gegevens in het programma Mijn Salon, uw gegevens worden nooit gedeeld met derden. Alleen de eigenaresse kan op het programma Mijn Salon inloggen. Indien er een datalek wordt opgemerkt (dit kan zijn gehackt worden, laptop en of USB verliezen) wordt hier binnen 72 uur een officiële melding van gemaakt bij Autoriteit Persoonsgegevens.

3. Inzagerecht, verwijdering, vragen en/of klachten
3.1    Via de eigenaresse van Esther Luxe & Beauty kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
Esther Luxe & Beauty zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
3.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
3.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Esther Luxe & Beauty je persoonsgegevens verwerkt of  je verzoeken behandelt, neem dan contact op met de eigenaresse.
3.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van Esther Luxe & Beauty via  info@luxe-beauty.nl of op telefoonnummer 06-15531919

4. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Ik adviseer je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

6. Toestemming klant
Bij de eerste afspraak in de salon kunt u deze verklaring ondertekenen en/of toestemming geven. Deze wordt daarna bewaard in het programma Mijn salon in het klantenbestand.